Институтът по математика и информатика при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един;

за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“ бр.8/26.01.2024 г. Документите – в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113,  ул. Акад. Г.Бончев, бл. 8, тел. 02/979-38-46.