На 21.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimization methods for machine learning applications“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Емилиано Максим Манколи (Emiliano Maksim Mankolli). Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са качени на сайта на ИИКТ-БАН.

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html