Геологически институт „Страшимир Димитров”

В продължение на 70 години Геологическият институт „Страшимир Димитров” (ГИ) е основно водещо звено в направлението “Науки за Земята” при Българската академия на науките. В него се извършват научни и научно-приложни изследвания по всички важни за България аспекти на геоложката наука. През последните години институтът се оформи като най-голямата национална геоложка научноизследователска и научно-експертна организация, в която се съчетават както класическите направления на геологията, така и днешните приоритети в областта на науките за Земята.

Поддържането на висок професионализъм и компетентност на научния състав е предпоставка Геологическият институт да е ключово звено в изпълнението на почти всички важни за страната научни и научно-приложни дейности в областта на геологията през втората половина на миналия век:

 • съставянето на геоложка, тектонска, хидрогеоложка и гравиметрична карта на България в М 1: 200 000;
 • изработването на геоложка, металогенна и инженерногеоложка карта и карта на геоложката опасност в България в М 1: 500 000;
 • стратегия и две национални програми за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие (1999, 2006 и 2014 г.),
 • изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск на територията на страната (2017),
 • съставянето на карта на сеизмичното райониране на България в М 1: 1 000 0000;
 • издаването на геоложка карта в М 1: 100 000 в 92 картни листа с обяснителни записки към тях;
 • разработката на многотомното монографично издание “Фосилите на България”, както и “Стратиграфски кодекс на България”;
 • разработването на теоретичните основи за развитието на минерално-суровинната база на страната, развитие на теорията на движението на подземните води и тяхната регионална характеристика, специализирана консултантска дейност при изграждането на някои от най-големите язовири и хидрокаскади (яз. Искър, яз. Голям Беглик, яз. Белмекен и др.) и на важни национални обекти (“АЕЦ – Козлодуй”, ЕК “Марица-изток”, химически заводи в Девня и др.),
 • експертна дейност при прояви на опасни геоложки явления на територията на страната – свлачища, срутища и др., при вземането на важни решения при строителството на национални инфраструктурни обекти, като ЛОТ 3.2 на АМ „Струма”,
 • изследвания за осигуряване на безопасна експлоатация на ядрени съоръжения (АЕЦ, хранилища за РАО) и др.
Научна дейност

В наши дни основните изследователски дейности в института са свързани с изучаване на земната среда на територията на България с главна цел подпомагане на устойчивото развитие на съвременното общество и безконфликтно ограничаване на последствията от природните рискове.

Научноизследователската дейност е насочена към два базисни научни приоритета, които в голяма степен са взаимно свързани и се допълват:

 • комплексни регионални изследвания за получаване на модерни геоложки познания за територията на България, Балканския полуостров и Източното Средиземноморие по класическите геоложки направления като палеонтология, стратиграфия и седиментология, геотектоника и регионална геология, геохимия, минералогия и петрология;
 • геоеколожки изследвания, изучаване и оценка на процесите на геоложката опасност за ограничаване на риска и осигуряване на устойчивото развитие на страната. Тук се отнасят научните направления неотектоника и сеизмотектоника, хидрогеология, инженерна геология, геотехника и геохимия на околната среда.

Учените от ГИ представят България в над 20 международни научни и експертни организации.

Образователна дейност

Наред с разработката на научни теми, пряко свързани с нуждите на националната икономика и общество, изследователите от Геологическия институт още от неговото създаване са провеждали образователна дейност. Учени от института са били и са водещи университетски преподаватели, ръководители на значителен брой дипломанти и докторанти.  Институтът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация да обучава докторанти по 10 специалности.

Новини

Участие на БАН в престижния международен „Future Minerals Forum“ в Риад, Саудитска Арабия

петък, 12 януари 2024 |Коментарите са изключени за Участие на БАН в престижния международен „Future Minerals Forum“ в Риад, Саудитска Арабия

В Рияд, Саудитска Арабия, от 9 до 11 януари се проведе третото издание на „Future Minerals Forum“ – една от най-важните конференции за минната индустрия, задаваща световните приоритети и тенденции не само в добивния и [...]

Японски вишни в Геологическия институт на БАН за Деня на Земята

петък, 21 април 2023 |Коментарите са изключени за Японски вишни в Геологическия институт на БАН за Деня на Земята

Българската академия на науките отбеляза Световния ден на Земята по инициатива на Геологическия институт (ГИ-БАН) на 21 април. Три вишневи дръвчета бяха засадени пред сградата на института с любезното съдействие на Японското посолство в България. [...]

75 години Геологически институт на БАН

сряда, 16 ноември 2022 |Коментарите са изключени за 75 години Геологически институт на БАН

Геологическият институт  “Страшимир Димитров” на Българската академия на науките отбеляза своята 75-годишнина с тържество, което се проведе на 15 ноември в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН. Директорът проф. Радослав Наков представи основните аспекти [...]

Геологическият институт на БАН показва лаборатории и колекция в Деня на отворените врати

сряда, 9 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Геологическият институт на БАН показва лаборатории и колекция в Деня на отворените врати

По повод 150-годишнината на Българската академия на науките, на 8 и 9 октомври, Геологическият институт на БАН отвори вратите си за посетители. […]

Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

понеделник, 6 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

Геологическият институт на БАН ще отбележи на 9 ноември с научна сесия 125 години от рождението на академик Страшимир Димитров и 70 години от създаването на Института. Юбилейната сесия ще се проведе от 9:00 до [...]

Школа по прахова рентгенова дифракция

вторник, 25 юли 2017 |Коментарите са изключени за Школа по прахова рентгенова дифракция

Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция” се проведе oт 19 до 23 юни 2017 г. в Химико-технологичен и металургичен университет – София. Организатор на Школата беше Българското кристалографско дружество със съдействието на Института по обща [...]

Контакти

Проекти

Издания