Институт по полимери

Институтът по полимери (ИП) е научно звено в направление „Нанонауки, нови материали и технологии” на Българската академия на науките.

Мисията на Института по полимери е да извършва научни изследвания, иновационни дейности и обучение в областта на полимерите и полимерните материали, които допринасят за развитието на науката и технологиите и са в полза на обществото и икономиката.

Историята на института е свързана със създадена през 1962 г. секция „Химия на високомолекулните съединения” към Института по органична химия. През 1972 г. секцията прераства в Централна лаборатория по полимери (ЦЛАП). В резултат на научните изследвания в ЦЛАП, в промишленото производство са внедрени редица нови технологии: свръх-високомолекулен поли(етиленов оксид) „БАДИМОЛ”, полимерни добавки за безцианово нанасяне на метални покрития, катализатори за производство на фенолни смоли, полимерни лепила, нови медицински материали и др. От 1 март 1990 г. ЦЛАП е преобразувана в Институт по полимери (ИП). ИП разширява своята изследователска дейност с нови фундаментални изследвания в областта на йонната и радикаловата полимеризация, в развитието на поликондензационни методи за получаване на полимери. Разработени са полимерни материали със специални свойства за приложение в медицината и фармацията, биотехнологиите и селското стопанство, машиностроенето, опазване на околната среда и др.

Научна дейност

В Института по полимери се извършват изследвания в следните направления:

Нови полимери и иновативни полимерни (нано)материали и технологии

 1.  Полимери с разнообразна макромолекулна архитектура, топология и функционалност чрез контролирани полимеризационни процеси и/или модификация на макромолекулите;
 2. Водни колоидни системи от амфифилни съполимери – формиране и стабилизиране на полимерни агрегати с различна структура;
 3. Полимер-органични и полимер-неорганични хибридни наноматериали (наночастици, нановлакна);
 4. Високотехнологични подходи и апаратурно оформление за получаване на наноструктурирани влакнести материали чрез електроовлакняване, електроразпръскване, електроовлакняване в центробежно поле и други авангардни технологии.

Полимерни материали с приложение в биомедицината, фармацията и биотехнологиите

 1.  Интелигентни системи на основата на температурно- и рН чувствителни полимери като носители на лекарствени вещества със забавено или контролирано освобождаване;
 2. Електроактивни композитни материали с приложение като актуатори, сензори и превключватели;
 3. Наноразмерни носители (наночастици, нано- и микровлакнести материали) на лекарствени вещества и биомакромолекули;
 4. Хидрогелове и криогелове за включване на лекарства, ензими и клетки;
 5. Фосфорсъдържащи биологично активни материали – поли(амино-фосфонат)и и супрамолекулни полифосфоестери;
 6. Нови полимерни материали с подобрена биосъвместимост или с насочено биологично действие.

Полимерни материали за алтернативни енергийни източници и полимери от възобновяеми и неконвенционални ресурси

 1. Полимерни мембрани за енергийни конвертори
 2. Активни полимерни слоеве за органични слънчеви елементи
 3. “Зелен” синтез на биоразградими полимери
 4. Биоразградими полимерни смеси и нанокомпозити
 5. Рециклиране и оползотворяване на полимерни отпадъци

Ключови направления в дейността, в които са постигнати или се очаква да бъдат постигнати резултати в близко бъдеще са:

 • Интелигентни съполимерни мрежи и хидрогелове, реагиращи на промяна на температурата и рН на околната среда, с приложение като носители на лекарствени вещества;
 • Микро- и наноструктурирани полимерни материали получени чрез електроовлакняване с приложение в биомедицината като ново поколение материали за лечение на рани, за доставяне на лекарствени вещества, за регенеративната медицина, за тъканното инженерство; в биотехнологията и опазването на околната среда;
 • Полимерни наноразмерни носители на генетичен материал, биологични молекули и биологично-активни вещества, които са способни да преодоляват клетъчните бариери и да достигат до прицелни органели;
 • Водоразтворима форма на тополов прополис, при която всички биологично активни съставки са разтворени във вода с помощта на блоксъполимерни мицели в отсъствие на етилов алкохол или други органични разтворители;
 • Фосфорсъдържащи съединения, притежаващи специфични свойства, като биоразградимост, биосъвместимост, ниска токсичност, водоразтворимост, амфифилност, висока реакционна способност и термична стабилност;
 • Оригинални методи за модификация на фосфорсъдържащи полимери, водещи до получаване на полимерни аналози на аминофосфоновите киселини, както и гликополифосфорамидати, които се отличават съответно със собствена биологична активност или биоразпознавателни свойства.
 • Полимерни мембрани на основата на полибензимидазол (PBI), предназначени за горивни клетки и електролизьори, включващи: протон проводящи ниско и средно температурни мембрани; високо температурни мембрани с работна температура до 180 ° C; омрежени и композитни мембрани, съдържащи монтморилонит, графенов оксид и активен въглен; и анион проводящи мембрани от PBI, които се отличават с много добри механични свойства и висока йонна проводимост, надвишаваща известните досега.

Персоналът на Института по полимери притежава експертиза за идентифициране, охарактеризиране и технологичен контрол на полимери, материали и композити на основата на полимери (качествен и количествен анализ, термични и механични свойства, молекулно-масови характеристики, размер на наночастици, вискозитет, реологични параметри и др.).

Образователна дейност

Институтът по полимери е акредитиран да обучава докторанти по Професионално направление: 4.2 Химически науки, докторска програма: „Полимери и полимерни материали“.

Учени от ИП водят 5 специализирани курса към Докторантското училище към Центъра за обучение – БАН по направление ” 3. Нанонауки, нови материали и технологии”. В института получават практическо обучение студенти по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП РЧР. Подготвени и проведени са лекционни курсове и школи в изпълнение на работните програми по проекти BG051PO001-3.3.06 – 006, BG051PO001-3.3.06 – 0017, финансирани по ОП РЧР (схемa „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”), както и по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. финансиран по ОП НОИР.

Новини

Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

четвъртък, 15 юли 2021 |Коментарите са изключени за Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

 Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити в Института по полимери на БАН. Техниката е част от Центъра по компетентност  „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични [...]

Дванадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2021 г.

понеделник, 19 април 2021 |Коментарите са изключени за Дванадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2021 г.

Институтът по полимери към БАН организира Дванадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За участие са поканени докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти. Сесията ще се състои на 3 юни 2021 г. при спазване [...]

Награда за изявен млад учен в областта на полимерите

понеделник, 1 март 2021 |Коментарите са изключени за Награда за изявен млад учен в областта на полимерите

Наградата "Проф. Иван Шопов" на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите" за 2021 г. получи ас. д-р Николета Стоянова от Института по полимери на БАН. Ежегодната награда бе връчена [...]

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

петък, 11 септември 2020 |Коментарите са изключени за Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, посветена на 30-годишнината на Института по полимери – БАН, се проведе на 10.09.2020 г. За първи път форумът се проведе на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради [...]

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

петък, 10 юли 2020 |Коментарите са изключени за Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

Колективът на Института по Полимери към БАН кани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия е посветена на 30 години от учредяването [...]

Полимерни материали за бъдещето показват учени от БАН

сряда, 26 юни 2019 |Коментарите са изключени за Полимерни материали за бъдещето показват учени от БАН

Разработки на учени от Лаборатория „Биологично активни полимери“ на Института по полимери – БАН с приложения в персонализираната медицина, опазването на околната среда, земеделието и хранително-вкусовата промишленост са представени в юбилейна изложба в Българската академия [...]

Контакти

Проекти

Международни отношения

 • Институтът по полимери е съучредител на  Централно и източноевропейска полимерна мрежа

 • Проф. дхн Невена Манолова е Председател на Българското полимерно дружество и го представлява в Европейската полимерна федерация и член на Националния комитет на Международния съюз по чиста и приложна химия (ИЮПАК) и национален представител в Отделението по полимери на Международния съюз по чиста и приложна химия (ИЮПАК);

 • Проф. дхн Станислав Рангелов е член на Националния комитет на Международния съюз по чиста и приложна химия (ИЮПАК)

 • Доц. д-р Оля Стоилова е член на работната група по Кариерно развитие към Science Europe – асоциация на европейските организации за финансиране и за провеждане на научноизследователска дейност