Петнадесетата научна сесия “Младите учени в света на полимерите”, организирана от Института по полимери на БАН, се проведе на 6 юни. Форумът се провежда всяка година през месец юни, като в него участват докторанти, пост-докторанти, млади учени, практиканти и студенти с интереси в полимерната наука. Събитието е част от дейностите на Института по полимери, свързани с популяризиране на научните постижения на младите изследователи пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост.

Представени бяха 3 доклада и 20 постерни съобщения от  участници от Институт по полимери-БАН, Институт по инженерна химия-БАН, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“-БАН, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“-БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичен и металургичен университет и Медицински Университет – София.

Научно жури отличи пет от представените разработки:

  • Румена Станчева от ИП-БАН за доклад на тема „Полимерни мицели от смесен тип на основата на полипиперазини като вектори за пренос на гени;
  • Ерик Димитров от ИП-БАН за доклад на тема „Синтез на съполимери на поли(2-изопропил-2-оксазолин) и полиетиленимин с потенциални приложения за генна терапия“;
  • гл. ас. д-р Наско Начев от ИП-БАН за постер „Дизайн на иновативни полимерни материали като агенти за биоконтрол с приложение в екоземеделието“;
  • Теодора Димитрова от  ФХФ-СУ за постер „Изграждане на полимерни микроигли чрез 3D принтиране“ и;
  • Крум Александров от ИП-БАН за постер „Synthesis of polymer amphiphiles for niosome surface modification“.

Специални гости на Научната сесия бяха ученици от ППМГ “Академик Иван Ценов“, гр. Враца, придружени от г-жа Димитрина Милчева, преподавател по Химия и опазване на околната среда.

Линк към книжката с абстракти и постери е достъпен на:

https://polymer.bas.bg/wp-content/uploads/2024/06/BookBAS2024-1.pdf

https://www.facebook.com/share/p/hq7X59MnkAshfFoz/