Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на атомите и молекулите” за нуждите на лаборатория „Мултифункционални материали”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.54 от 23.06.2023 г.