Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 20.06.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2, гр. София, ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на бентосните диатомейни съобщества във временно пресъхващи реки на Южна България и приложението им за оценка на екологичното състояние“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология") на Цветелина Ясенова Ишева редовен докторант в отдел „Водни екосистеми", ИБЕИ–БАН Научен ръководител: проф. д-р Йордан Узунов Научен консултант: гл. ас. д-р Пламен Иванов Заседанието ще бъде в хибриден формат (линк за използване на платформа zoom - https://us02web.zoom.us/j/84507098940). Материалите по [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 06.12.2023 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 23, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Биотехнологичен подход за опазване и култивиране на гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.), Fabaceae“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника") на Ася Павлова Кожухарова редовен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция „Приложна ботаника", ИГ „Растителни биотехнологии и ex situ опазване на редки, лечебни и ароматни растения" Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков Материалите по защитата [...]

2023-11-22T15:37:35+02:00сряда, 22 ноември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30.10.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. „Майор Ю. Гагарин“ №2, София, ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Типология и оценка на екологичното състояние на планински и полупланински реки, базирана на макрозообентосните съобщества – проучване на Балканите" (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология") на Биляна Янче Римческа задочен докторант към отдел „Водни екосистеми“ Научен ръководител: доц. д-р Янка Пресолска Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет [...]

2023-10-17T16:10:35+03:00вторник, 17 октомври 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ - ОТ МОЛЕКУЛАТА ДО ЕКОСИСТЕМАТА. Проф. Албена Александрова и проф. Нешо Чипев са основните организатори на научното събитие. В представянето по темата взеха участие учени от БАН - Институт по океанология, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, както и от Биологически факултет на Софийски университет. Бяха представени и разисквани редица актуални екологични теми: за развитието и глобализацията на екологията, за потенциала и предимствата на екосистемния подход при оценка на състоянието на рибните запаси в българския сектор на Черно море, въвеждане [...]

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно ползотворно сътрудничество и развитие на палеоботаничната колекция на музея. Близо десетилетие учени от секция Палеоботаника и поленов анализ в ИБЕИ (доц. Владимир Бозуков, чл.-кор. Димитър Иванов) работят съвместно с екипа на отдел Природа в РИМ – Благоевград, както на терен, така и при оформянето на експозициите с растителни фосили или временни изложби. Обобщена информация за юбилейната изложба можете да намерите на: https://www.facebook.com/BulgarianNewsAgency/videos/2025538980974025

2022-11-09T16:37:26+02:00сряда, 9 ноември 2022 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика") на Даниела Миткова Митева докторант на самостоятелна подготовка към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда" Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Go to Top