Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 24 януари 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Състояние и сукцесионни тенденции на растителността по крайбрежни и вътрешноконтинентални пясъчни дюни в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Магдалена Иванова Вълчева редовен докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност" Научен ръководител: проф. д-р Ива Апостолова Научен консултант: доц. д-р Десислава Сопотлиева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. [...]

Ново нискотемпературно съоръжение съхранява богатата колекция на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Нискотемпературната камера подпомага съхранението на образците в Хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Съвременната апаратура се използва за пръв път в Българската академия на науките и е финансирана от Националната пътна карта за научни инфраструктури. Хербариумът е най-богатата и най-представителната научна колекция за флората на България и Югоизточна Европа. Съдържа около 200 000 образци. Регистриран е в международната информационна система за най-значимите хербарийни колекции ‘Index Herbariorum’ с акронима SOM. Опазването на колекцията от вредители – различни видове насекоми, основно бръмбари, е сред приоритетите на учените и кураторите на научната колекция. С новата камера, която поддържа температура от -20 ºС и има вместимост от 20 м3, става възможно всички хербарийни образци да бъдат обработвани ежегодно, за по две седмици, с цел унищожаване [...]

2021-08-06T23:07:47+00:00четвъртък, 5 август 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Юни – месец на билките

Лечебните растения са едно от най-големите богатства на страната ни. Първата стъпка за опазването и устойчивото използване на това богатство е неговото добро познаване. В Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания е създадена ex situ колекция от лечебни и етерично-маслени растения, която се поддържа и обновява всяка година с нови видове. В колекцията специално място заемат редките и застрашени видове като мурсалски чай, блатно кокиче, родопски силивряк, багрилна айважива, бял оман, храстовиден очиболец и други. Плод какао Експозиция на лечебни и хранителни тропически растения е подредена и в оранжериите на Ботаническата градина на БАН. Сред тях има цъфтящо какао, лечебно алое и много други. През месец юни, когато според народния календар отбелязваме Еньовден, в градината могат да се видят и много билки на [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29 юни 2021 г. (вторник), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология") на Бойко Стойков Неов редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания" Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 5 май 2021 г. (сряда), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Таксономично проучване на избрани видове от Hieracium s. str. (Asteraceae) и разпространението им в България" (научна специалност "Ботаника") на ас. Владимир Димитров Владимиров редовен докторант в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност" Научен ръководител: доц. Ана Петрова Научен консултант: Assoc. Prof. Kit Tan Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 22 април 2021 г. (четвъртък), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планина" (научна специалност "Зоология") на Владимир Руменов Тодоров редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни" Научен ръководител: проф. дбн Петър Генов Научни консултанти: проф. д-р Николай Спасов, доц. д-р Диана Златанова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет [...]

Go to Top