Начало/Tag:ИБЕИ

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно ползотворно сътрудничество и развитие на палеоботаничната колекция на музея. Близо десетилетие учени от секция Палеоботаника и поленов анализ в ИБЕИ (доц. Владимир Бозуков, чл.-кор. Димитър Иванов) работят съвместно с екипа на отдел Природа в РИМ – Благоевград, както на терен, така и при оформянето на експозициите с растителни фосили или временни изложби. Обобщена информация за юбилейната изложба можете да намерите на: https://www.facebook.com/BulgarianNewsAgency/videos/2025538980974025

2022-11-09T16:37:26+02:00сряда, 9 ноември 2022 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика") на Даниела Миткова Митева докторант на самостоятелна подготовка към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда" Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 27 юни 2022 г. (понеделник) от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Пространствено разпределение и характеристика на гнездовите местообитания при скалния орел (Aquila chrysaetos), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и сокола скитник (Falco peregrinus) в Стара планина" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Надежда Джоргова, задочен докторант към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология". Научен ръководител: доц. д-р Борис Николов Научен консултант: проф. д-р Васил Попов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, [...]

2022-06-15T11:48:27+03:00сряда, 15 юни 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 28 юни 2022 г. (вторник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Таксономия и разпространение на цестодите по птици от Афротропическата зоогеографска област" (научна специалност "Паразитология и хелминтология") на Яна Димитрова Димитрова, редовен докторант към отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите". Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев Научни консултанти: доц. д-р Гергана П. Василева и проф. д-р Jean Mariaux (Природонаучен музей – Женева) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, [...]

2022-06-15T11:46:34+03:00сряда, 15 юни 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29 март 2022 г. (вторник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Състав, разпространение и екологична характеристика на текамебните съобщества от сфагновите мъхове в България" (научна специалност "Зоология") на Никола Сашов Бънков редовен докторант отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", ИГ "Протозоология" Научни ръководители: доц. д-р Милчо Тодоров и  доц. д-р Анна Ганева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 24 януари 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Състояние и сукцесионни тенденции на растителността по крайбрежни и вътрешноконтинентални пясъчни дюни в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Магдалена Иванова Вълчева редовен докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност" Научен ръководител: проф. д-р Ива Апостолова Научен консултант: доц. д-р Десислава Сопотлиева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. [...]

Go to Top