Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 9/30.01.2024 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assistant-bbi-2024/

2024-01-30T14:26:16+02:00вторник, 30 януари 2024 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Защитата на дисертационния труд на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант в секция „QSAR и молекулно моделиране“ с научни ръководители проф. д-р Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева, на тема „Изследвания на ADME/Tox свойства и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum L. чрез in silicо и in vitro подходи“, в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на зависимости структура – активност на биологично активни вещества “, ще се състои на 8 декември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Таня Пенчева Рецензенти: проф. дхн Ирини [...]

2023-11-24T11:39:25+02:00петък, 24 ноември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Защитата на дисертационния труд на Ариана Ануар Лангари, редовен докторант в секция „Биомокромолекули и биомолекулни взаимодействия“ с научен ръководител проф. д-р Светла Тодинова, на тема „Биофизични характеристики на тромбоцити и еритроцити при жени със спонтанни аборти. Маркери за нарушение на коагулационната система“, в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Биофизика“, ще се състои на 7 декември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Сашка Крумова Рецензенти: проф. д-р Албена Йорданова и доц. д-р Маргарита Кузманова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, [...]

2023-11-23T11:10:15+02:00четвъртък, 23 ноември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 27/24.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-eap-2023/

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 21/07.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-pem-2023/

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 102/23.12.2022 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/concourse-sen-assistant-eap-2022/

2023-01-03T12:14:26+02:00вторник, 3 януари 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top