Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 84/08.10.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-prof-bimm-2021/

2021-10-08T11:22:40+00:00петък, 8 октомври 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 2-3 декември 2021

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН има удоволствието да Ви покани на Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат на 2-3 декември 2021 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“. Ние вярваме, че въпреки предизвикателствата на 2021-а година, Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ отново ще е платформа за сътрудничество и обмяна на опит между младите учени в България. Форумът е отворен за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания и разработки в следните тематики: Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство Молекулна и клетъчна биофизика Биологични мембрани и биомакромолекули Възбудими структури и двигателна дейност Биомедицинско инженерство Биоинформатика За повече информация, [...]

2021-09-21T09:29:44+00:00вторник, 21 септември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви и конкурси|Етикети: |

Kонкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат гл. ас. д-р Петър Младенов Василев

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г., с единствен участник гл. ас. д-р Петър Младенов Василев и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 5.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 07.07.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на гл. ас. [...]

2021-07-07T12:35:19+00:00сряда, 7 юли 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява 2 конкурса за главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, и двата за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 46/01.06.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-sen-assist-prof-pm-2021/

2021-06-07T13:34:42+00:00понеделник, 7 юни 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика” за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 108/22.12.2020 г., с единствен участник доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова и съгласно чл. 29в (4) и чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 29.04.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Анелия [...]

2021-04-29T12:02:27+00:00четвъртък, 29 април 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика” за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г., с единствен участник доц. д-р Олимпия Николаева Роева и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 15.03.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Олимпия [...]

2021-03-15T14:55:45+00:00понеделник, 15 март 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top