Защитата на дисертационния труд на Ариана Ануар Лангари, редовен докторант в секция „Биомокромолекули и биомолекулни взаимодействия“ с научен ръководител проф. д-р Светла Тодинова, на тема „Биофизични характеристики на тромбоцити и еритроцити при жени със спонтанни аборти. Маркери за нарушение на коагулационната система“, в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Биофизика“, ще се състои на 7 декември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. д-р Сашка Крумова

Рецензенти: проф. д-р Албена Йорданова и доц. д-р Маргарита Кузманова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

https://biomed.bas.bg/bg/procedures/ariana-langari-phd/