Четири нови книги за българо-украинските културни взаимоотношения

Четири книги, посветени на българо-украинските културни взаимоотношения, представиха в БАН Институтът за литература и Посолството на Украйна в България. „Компаративистичният сборник „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ)“, антологиите „Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя“, „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ и фототипното издание „Списание „Украинско-български преглед“: културна дипломация на Посолството на Украинската народна република в България“ (1919-1920) показват непознати за академичната и за културната аудитория художествени факти, разработки и документи. В събитието за представяне на изданията участваха доц. д-р Елка Трайкова, ръководител на направление „Културно-историческо наследство“ в БАН, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на научен проект България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ) и участници в проекта. На премиерата присъства и извънредният и пълномощен посланик на [...]

Институтът за литература към БАН обявява конкурс за доцент

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 34 от 23 април 2021 г. Документи: Молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва: Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал); Документ за академична длъжност (ако има такава) - оригинал Удостоверение за стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 22/16.03.2021 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв); Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ). [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  ; Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му [...]

Конкурс за професор в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”; Документ за академичната длъжност “доцент”; Удостоверение за професионален стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ; Списък на публикации със диференциране на [...]

Изложба „Вапцаров – Мечтателят“

Изложбата „Вапцаров – Мечтателят“ се откри на 5 декември във фоайето на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Тя представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща-музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експонирани са лични документи като ученическа карта, мореплавателна книжка, легитимацията му като огняр в БДЖ, писма и картички към роднини и приятели, тетрадки, бележници и тефтерчета с ранни и по-късни варианти и ръкописи на стихотворения, както и с пиесата му „Вълната, която бучи“, екземпляр на „Моторни песни“ с ръкописното „Свобода“, семейни снимки. Архивната визия за Вапцаров е допълнена с лични вещи като албума на випуска на ММУ с химна, написан от поета, железничарското му фенерче, портфрейла и писалката му „Пеликан“ и др., както и [...]

Go to Top