Начало/Tag:Институт по електроника

Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника

Нов пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти ще подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН. Съвременната апаратура ще се използва за разработка на нови мултифункционални материали. В рамките на два проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания, учените от лаборатория „Микро- и нанофотоника“ търсят нови подходи за формиране на композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали и за получаване на нови материали чрез лазерно-индуцирана декомпозиция на нитридни керамики. В научните изследвания ще се прилага методът на лазерната аблация чрез пикосекундни импулси. Пикосекундните лазерни системи, генериращи импулси с продължителност от единици до десетки пикосекунди, предизвикват засилен научен и приложен интерес. Те са по-лесни за употреба и по-стабилни от системите, генериращи свръхкъси импулси. Прилагането на пикосекунден лазерен източник за въздействие върху материалите [...]

Делегация от турския университет Чанкири Каратекин посети Института по електроника

Делегация от турския университет Чанкири Каратекин, водена от ректора проф.  Харун Чифчи, посети лабораториите на Института по електроника на БАН и се запозна с последните научни постижения на българските изследователи. Директорът доц. Татяна Куцарова представи дейността и ръководителите на научни екипи в Института. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в областта на новите материали и покрития, методи и технологии в областта на материалознанието, електроннолъчевите технологии, дистанционното сондиране на атмосферата и нелинейната оптика, с приложение в индустрията, биомедицината и околната среда, по които работят учените от Института по електроника.  Общо пет патента и полезни модели са поддържани от ИЕ през изминалата година, а други 7 са в процес на регистрация. В Института по електроника се обучават докторанти по пет докторски програми, а интерес за участие проявяват млади [...]

Нов подход в обработката на биомедицински материали предлагат български учени

Наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация през 2021 г. в областта на радиофизиката, физичната и квантовата електроника беше връчена на церемония в Института по електроника на БАН. Научният съвет на института присъжда отличието на екип от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година. Научен колектив в състав: гл. ас. д-р Мария Орманова, доц. д-р Стефан Вълков, инж. Димитър Дечев, инж. Николай Иванов, ас. д-р Станислава Рабаджийска, доц. д-р Мария Николова и проф. дфн Петър Петров е награден за серия от публикации на тема „Повърхнинна обработка на метали и сплави за приложения в съвременната биомедицина“.  През последните години научните изследвания в световен мащаб са фокусирани върху разработването на нови материали за нуждите на съвременната биомедицина, които да са съвместими с човешкия организъм, да [...]

Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.

Конкурс за доцент в Института по електроника на БАН

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични технологии”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.52/22.06.2021 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Български учени с отличия за иновативни разработки в областта на наноструктурите и микровълновото замърсяване

Наградата “Академик Емил Джаков” за научен принос в радиофизиката, физичната и квантовата електроника беше връчена на церемония в Института по електроника на Българската академия на науките. Научният съвет на института присъжда отличието на два екипа от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година. Акад. Петър Атанасов и проф. дфн Николай Недялков получават награда за разработката си „SERS на неоникотиноидни инсектициди с помощта на Ag и Au наноструктури“. Използвайки авангардния метод на повърхностно усилената спектроскопия, учените разработват нова методика за установяване на наличие на вредни за човека пестициди в селското стопанство. Двамата изследователи са разработили наноструктурни подложки   със златни и сребърни наночастици, които прилагат в изследванията си за наличието на неоникотиноидни инсектициди. Използваните в разработката наноструктури са с размер около хиляда пъти по-тънък от човешки [...]

Go to Top