Защита на дисертационен труд в НПМ

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 04 януари 2024 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Разпространение, екология, и биология на змиите от род Natrix в България” от маг. Юрий Валентинов Корнилев, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/82522032222?pwd=L2phNnBFeUREZmdMSFN3cWh2MEY2QT09 Научни ръководители: доц. д-р Георги Попгеоргиев (НПМ – БАН) и проф. д-р Павел Стоев (НПМ – БАН) Научно жури (назначено със Заповед № 749/25.10.2023 г. на Директора на НПМ – БАН): проф. дбн Златозар Боев (председател) – становище проф. д-р Васил Попов – рецензия доц. д-р [...]

Приключи зоологичната експедиция на учени от БАН във Виетнам

    На 1 ноември 2023 година доц. Николай Симов, доц. Ростислав Бекчиев, доц. Марио Лангуров от НПМ-БАН и доц. Ивайло Дедов от ИБЕИ-БАН успешно се завърнаха на родна земя след почти три седмици съвместна работа с виетнамските колеги от Hanoi Pedagogical University No2 Xuan Hoa, Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Min City. За втори път учените от БАН се впускат в изследването на фауната в тази част от Югоизточна Азия. Настоящата експедиция бе съсредоточена в планинските масиви на Северен Виетнам – планините Там Дао, Нючисан и Фансипан. След първата проучвателна експедиция на българския екип през 2018, при настоящото проучване учените разшириха набора от използвани изследователски техники и методи като включиха специализирани почвени капани, „flight interception“ капани и малезови ловилки. Събраният разнообразен зоологичен материал [...]

Първа арктическа експедиция на Националния природонаучен музей-БАН

Mеждународна научна експедиция във фиордите на Югозападна Гренландия се провежда в периода 14-31 август 2023 г. В екипа на експедицията участва доц. д-р Тихомир Стефанов от НПМ–БАН заедно с учени от Дания, Норвегия и Великобритания. Задачата на експедицията е да проучи влиянието на активното топене на ледниците върху рибните популации в района. За целта ще бъдат проучени два фиорда – с и без вток на глетчерни води. В тях с помощта на акустична телеметрия ще бъдат изследвани основно различните миграционни стратегии на арктическия сивен (Salvelinus alpinus). Очакваният резултат от екипа е потвърждение на хипотезата, че арктическите сивени във фиордите на Гренландия с приток от ледников отток ще имат различно миграционно поведение и хранителни навици от сивените, обитаващи подобни фиорди без вток на глетчерни води. Базата [...]

Представяне на съвместни интердисциплинарни проекти на визуални артисти и учени в Националния природонаучен музей на БАН

От 17 до 31 юли 2023 може да разгледате творбите на студенти от Националната художествена академия, създадени под менторството на научни ръководители от БАН. Четирите инсталации са резултат от първата по рода си научно-творческа #аrtscience резиденция в БАН за обмен и колаборация между изследователи в областта на природните науки и студенти, изучаващи визуални изкуства. Видеоинсталацията „Обвивки“ поставя въпроса за негативното въздействие на човека върху едни от най-застрашените влечуги в България - сухоземните костенурки. В проекта си визуалният артист Ралица Георгиева с научен ментор гл. ас. д-р Емилия Вачева, ИБЕИ-БАН, наслагва заснет и фрагментиран човешки образ върху мозайка от метални листове във формата на коруба на костенурка. Разположена е в зала Левентис, етаж 1. С творбата „Наслоено време“ визуалният артист Люба Мазнова с научен ментор Владимир [...]

Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите птици (семейство Falconidae), гнездещи на Балканския полуостров” на Гиргина Николаева Даскалова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/84105443078?pwd=TXZhSGNSZ2tSY1NwMHJXTFpvR3FHZz09 Научен ръководител: доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 193/27.03.2023 г.): доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев (председател) – становище проф. дбн Петър Василев Генов – становище доц. д-р Борис Петров Николов – рецензия [...]

Националният природонаучен музей при БАН отбелязва 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет

                                      Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми, представени от палеонтолози, възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Заповядайте на 20 януари 2023 г., от 14 часа, в зала Левентис на НПМ-БАН. Лекциите ще запознаят публиката с актуални изследвания в сферата на палеонтологията на гръбначните животни, осъществявани както в България, така и в чужбина от български учени и техните колеги. ПРОГРАМА Водещ на събитието: гл. ас. д-р Дочо Дочев, палеонтолог в ГГФ на СУ > > Късномиоценската хипарионова фауна на България | гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН [...]

Go to Top