„България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизация от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“

 

Проектът се разработва в периода 2018-2020 г. като съвместна дейност между Института за исторически изследвания при БАН и Института за световна история при Китайската академия за обществени науки. Той е резултат от успешно приключил съвместен проект между двата института за периода 2014-2016 г. http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/images/Meeting_China_6-9Sep_2016.jpg. Това научно сътрудничество се осъществява благодарение на сключеното и подновено през 2015 г. споразумение между двете академии.

Ръководители на проекта от българска страна са проф. д.и.н Илия Тодев и проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова. Ръководители от китайска страна са проф. Ван Сяоцзюй и проф. Ли Жуи. Участници от българска страна са представители от Института за исторически изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ и Военна академия „Г. С. Раковски“. Участници от китайска страна са представители от Института за световна история при Китайската академия за обществени науки.

Проектът предвижда паралелни изследвания на процесите, които двете страни преживяват в икономиката, социалната структура и външната и вътрешна политика при тяхното модернизиране от средата на ХХ век и в началото на ХХІ век. Целта е да се открои общото и особеното в модернизацията на двете страни по време на Студената война и след нея като проблеми, подходи и решения и се определи тяхната ефективност. Проведено по този начин изследването ще даде исторически отговори на предизвикателствата, пред които е поставена всяка от страните в голямото пространство на Европа и Азия.

За целта на основа на архивни материали и литература двата екипа ще проведат  изследвания за особеностите на протичане на следните исторически процеси в двете страни:

  • Установяване на съветския модел на модернизация в България и Китай и различните пътища за неговото реформиране в двете страни по време на Студената война. Изясняване на моделите и резултатите от тези реформи на примера на «перестройки» на социализма в средата на 80-те години в България и нейния крах и реформите на Дън Сяопин в Китай, които довеждат до „социализъм с китайска специфика“;
  • Особеностите на прехода към либерална пазарна икономика в България и Китай след края на Студената война в условията на глобализацията.
  • Политически, културни, етно-религиозни и външнополитически проблеми, които поставят модернизацията и глобализацията пред Република България и КНР в края на ХХ и началото на ХХІ век.

Проектът предвижда да се проведат по две кръгли маси в София и Пекин по договорени теми и една конференция в София по темата на проекта. Резултатите от проекта са планирани да бъдат публикувани в списанията на двата института.

Още проекти:

Период: 2018-2020

Участник от страна на БАН:
Институт за исторически изследвания

В партньорство с:
Института за световна история при Китайската академия за обществени науки

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
imarcheva@abv.bg

Лице за контакт:
проф. д-р Илияна Марчева, ръководител на проекта