Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени – MFORES

В България използването на компютърни модели за прогнозиране развитието на горите и предоставяните от тях екосистемни услуги при различни лесовъдски намеси/ненамеси в условията на климатични промени не се прилага на практика. Това доведе до необходимостта от иницииране на настоящия проект, който бе пилотен и фокусиран върху територията на една Регионална дирекция по горите – Смолян.

Целта на проекта беше с помощта на моделиране да се изгради капацитет на местно ниво (сред местната администрация, практикуващите лесовъди и др.) по отношение на устойчивото осигуряване на екосистемни услуги от планинските гори.

Накратко, изпълнените дейности по проекта се свеждат до:

  • идентифициране на заинтересованите страни и взаимодействие с тях;
  • идентифициране на приложимите политики/инструменти;
  • идентифициране на приложимите практики за стопанисване на планинските горски екосистеми;
  • определяне влиянието на екологичните фактори върху растежа на дървесните видове;
  • определяне на представителни горски ландшафти за оценка на динамиката на екосистемните услуги от горите;
  • описване и моделиране на динамиката на горите и екосистемните услуги, предоставяни от тях и
  • обобщение и анализ на получените резултати.

Беше извършено проучване на влиянието на стопанисването и климатичните промени върху избрани екосистемни услуги от горите (индикатор 3.1 на ниво програма BG03) като производството на дървесина, натрупването на въглерод, опазването на почвата и опазването на биоразнообразието. Идентифицирани бяха мерки/насоки за стопанисване, насочени към практикуващите лесовъди и административните органи, които са обусловени от получените резултати от моделирането и очакваните услуги за обществото от планинските гори (индикатор 3.4.1 на ниво програма BG03). Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени пред 170 човека общо, от всички заинтересовани страни – държавна, общинска, областна администрация, практикуващи лесовъди, горски кооперации и др.

Заснетият документален филм и отпечатаната брошура добре илюстрират цялостното изпълнение на проекта и практически допринасят много за популяризиране на получените резултати. Предлаганата промяна във възобновителния период на провежданите сечи в горите е насочена към техните собственици и към управляващите ги лесовъди, като прилагането на сечи с дълъг възобновителен период (80 години) ще допринесе за по-устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени в изследвания район. Коректното и ползотворно партньорство между Институт за гората при БАН и Исландската горска служба продължава и при изпълнението на този проект, който е втори подобен (по ФМ на ЕИП 2009-2014) за двата партньора.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Чрез компютърно моделиране да се изгради капацитет на местно ниво по отношение на устойчивото осигуряване на екосистемни услуги от планинските гори

Финансиране:
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство по договор за безвъзмездна финансова помощ чрез Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“ с Програмен оператор МОСВ на Република България.

Участник от страна на БАН:
Институт за гората

В партньорство с Исландската горска служба

Уебсайт:
https://www.bas.bg/fribas/?m=201702&lang=bg

Ел. поща за контакт:
ivo_velichkov@abv.bg

Лице за контакт:
Ивайло Величков, ръководител на проекта