Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци

Разработката има за цел получаването на модифицирани слоеве с наночастици от TiCN и AlN върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване, с повишена твърдост и износоустойчивост. Изследват се процесите на зародишо- и структурообразуване при бърза кристализация. На тази база ще се оптимизират технологичните режими на повърхностна обработка на алуминиеви сплави с високоенергиен източник.

Очаквани резултати:
  • Получаване на модифицирани повърхностни научни резултати: слоеве с наночастици от TiCN и AlN върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg с дебелини над 150 µm, микротвърдост над 2,5 пъти по-висока от тази на субстрата и по-висока износоустойчивост в сравнение с тази на субстрата.
  • Ще бъдат определени технологичните параметри на процеса на селективно електроннолъчево претопяване.
  • С помощта на статистически методи и моделиране ще бъдат определени технологичните параметри на процеса на селективно електроннолъчево претопяване, при които се получават слоеве с оптимални дебелини и свойства.
  • Ще се разработи топлинен модел, при който се вземат предвид стойностите на честотата и амплитуда на сканиране по предварително зададена траектория на потока ускорени електрони. Чрез числени пресмятания ще се определят формата, размерите на стопената зона, също така и скоростите на кристализация в нея.
  • Ще бъде получен материал с по-добри повърхностни свойства за производство на двигателни бутала и цилиндрови втулки.
  • Ще бъдат обяснени получените повърхностни свойства с процесите на структурообразуване.
  • Ще бъде изучен въпросът за ролята на наночастици с различен параметър на кристалната решетка върху процесите на кристализация с висока скорост.
  • Механизмът на зародишообразуване върху наночастица ще бъде изяснен.
Още проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
Получаване на модифицирани слоеве с наночастици от TiCN и AlN върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване с повишена твърдост и износоустойчивост.

Финансиране:
ФНИ към МОН на Република България

Участник от страна на БАН:
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

Ел. поща за контакт:
r.lazarova@ims.bas.bg

Лице за контакт:
Румяна Лазарова, Петър Петров – ръководители на проекта