Българи и хървати в югоизточна Европа – VII-ХХ век

Съвместните усилия на българските и хърватските учени са насочени към изследването на напълно непроучени или малко познати теми, които представляват съществен принос в научното познание за историята на българо-хърватските отношения през вековете.

Хронологията на научните изследвания и дискусии обхваща периода от Средновековието до новото и най-новото време, а тематичните кръгове са посветени на политическия, икономическия, културния и научния обмен между двата народа.

Проектът съществува от 1998 г. под името „Извори и помагала за хърватската история от VІІ до ХІХ век“ с ръководител доц. д-р Румяна Божилова. Новото си наименование получава през 2009 г., когато ръководството е поето от проф. дин Светлозар Елдъров.

Проектът действа в тясно сътрудничество и координация с проекта „Приносът на интелектуалните и духовните елити в България и Хърватия за езиковото и културното многообразие на Европа“ с ръководител доц. д-р Антоанета Балчева. Издадените сборници с материали от научните конференции, монографии, студии, статии и преводи са основа за възникването на академична школа по хърватистика в ИБЦТ и са предназначени за учени, докторанти и студенти, както и за научни и културни институции, медии, общински структури, културен туризъм и др.

Още проекти:

Период: 1998 -

Цел:
Изследване на напълно непроучени или малко познати теми, които представляват съществен принос в научното познание за историята на българо-хърватските отношения през вековете.

Финансиране:
ЕБР с Хърватската академия на науките и изкуствата

Участник от страна на БАН:
Институт за балканистика с Център по тракология 

Ел. поща за контакт:
sveldarov@abv.bg

Лице за контакт:
Светлозар Елдъров, ръководител на проекта