Невродинамични маркери на когнитивното стареене в норма и патология

Главна цел на проекта „Невродинамични маркери на когнитивното стареене в норма и патология“ е разработването на оригинални невродинамични маркери за обективна оценка на мозъчната система за когнитивен контрол в хода на стареене у хора в норма и патология. Проектът адресира социално значим проблем:

 1. Относителният дял на хората над 60 години, включително и в България, прогресивно расте.
 2. Здравословното стареене е от жизнено важно значение за развитието на икономиката и социалната политика, а също е главна част от хартата за развитие на Световната здравна организация (WHO).
 3. Поддържането на психическо здраве е главен фактор за постигане целите на здравословното стареене.

Едва напоследък започват да се изследват неизучени страни на невробиологичното стареене и тяхното значение за поддържане на високо ниво на психично здраве и когнитивна активност. В рамките на когнитивните невронауки са предложени няколко хипотези (структуриращи концепции), които се опитват да идентифицират единен източник на разнообразните дефицити. До този момент обаче не са предложени неврофизиологични маркери за оценка на когнитивното стареене в стандартизирани експериментално-диагностични условия. За разлика от световните и Европейски тенденции и приоритети, изследването на невроналните механизми на когнитивно стареене в България е спорадично.

Проектът се основава на регистрация и анализ на електроенцефалографски (ЕЕГ) сигнали от мозъка, позволяващи извличането на предизвикани и събитийно-свързани мозъчни потенциали от множество повърхностни електроди, което е мощен неинвазивен изследователски подход. Приложението на нови аналитични, математически и невро-изчислителни подходи позволяват изследването на невронални осцилаторни мрежи, както и на техните пространствени и синхронизационни характеристики в условията на сензорна и когнитивна преработка. Предлаганите невродинамични маркери отразяват неврофизиологичните процеси на преработка на когнитивна информация, и по-специално техните промени в хода на стареене.

Очакваните резултати от изпълнението на този проект са многопланови:

 • Нови знания за неврофизиологичните основи на когнитивния контрол и поведенчески мониторинг.
 • По-добро разграничаване между неврофизиологичната основа на контролно-екзекутивните и основните процеси, модулиращи когнитивната дейност при стареене.
 • Развитие на иновационни методи за оценка на невроналните осцилаторни мрежи по време на активна преработка в живия човешки мозък.
 • Развитие на критерии за идентифициране и обективна оценка на когнитивното стареене на базата на невродинамични осцилаторни показатели.
 • Развитие на критерии за идентифициране и обективна оценка на патологичното стареене (деменция, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон).
 • Най-важно, разработване на комплекс невродинамични показатели и тестови процедури за обективна оценка на възрастовите изменения на системата за когнитивен контрол в нормални и патологични условия.

СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ:

 • Да се определи базата за необходимите по-нататъшни изследвания, развития и приложения в областта на когнитивното стареене.
 • Обучение на млади учени.
 • Създаване на международни контакти.

ИНОВАЦИИ:

 • Ключова иновационна идея е въвеждането на неврофизиологични маркери за обективна оценка и диагноза на когнитивното стареене.
 • Друга иновационна идея е развитието и въвеждането на нова интегративна и мултидисциплинарна сфера – когнитивни невронауки на стареенето.
Още проекти:

Период: 2012 -

Цел:
Разработване и приложение на комплекс от невродинамични маркери, с които системно да се изследват механизмите на поведенческо забавяне и когнитивен дефицит при стареене в норма и патология

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по невробиология

Ел. поща за контакт:
kolev@bio.bas.bg

Лице за контакт:
Васил Колев, ръководител на проекта