Разработване и изследване на многослойни наноструктурирани свръхтвърди покрития, получени чрез катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магнетронно разпрашване

Проектът Разработване и изследване на многослойни наноструктурирани свръхтвърди покрития, получени чрез катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магнетронно разпрашване се разработва съвместно с Катедра по физика на Аристотел Университет, Солун, Гърция.

Разработват се гама технологии за нанасяне на бинарни, тройни и многослойни покрития чрез катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магнетронно разпрашване в затворено магнитно поле върху нискотемпературни стомани за специални приложения и материали с температурна стабилност до 200оС. Разработени са 4 технологии за нискотемпературно нанасяне (до 200°С) на монослойните покрития TiN, CrN, TiAlN и многослойното CrN/TiN.

За всяко покритие се провеждат група експерименти за установяване на влиянието на технологичните параметри – съотношение поток инертен газ/поток реактивен газ, ток на магнетроните, оборотите на въртене на карусела и базово напрежение върху механичните свойства на нанасяното покритие. На база резултатите, получени от изследване на твърдостта, модула на еластичност, адхезията и коефициента на триене се оптимизира всяка технология.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Разработват се гама технологии за нанасяне на бинарни, тройни и многослойни покрития чрез катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магнетронно разпрашване в затворено магнитно поле върху нискотемпературни стомани.

Финансиране:
Собствени приходи и ЕБР

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Съвместно с Катедра по физика на Аристотел Университет, Солун, Гърция.

Ел. поща за контакт:
clapbas@mbox.digsys.bg

Лице за контакт:
Лиляна Колаклиева, ръководител на проекта