Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

О Б Я В Я В А

конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на Българска академия на науките (БАН) в следните области и научни направления:

I. За академици – 9 места
Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Медицински науки – 1, Обществени науки – 1, Изкуствознание – 1, Творци на изкуствата – 1.

II. За член-кореспонденти – 13 места
Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Науки за  земята – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки  – 2, Медицински науки – 1, Хуманитарни науки – 1, Творци на изкуствата и изкуствознание – 2, Аграрни и лесовъдни науки – 2.

Съгласно чл. 5, ал.1 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН (утвърден на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 53, т.1 от Устава на БАН от Събранието на академиците и член-кореспондентите) предложения за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици (не по-малко от 4, от които поне двама са от областта на конкурса); факултетни съвети на висши училища и университети; научни съвети на институтите на БАН и Селскостопанска академия; централни ръководства на творчески съюзи на учените (Съюз на учените в България, Федерация на научно-техническите съюзи) и от съюзи в областта на изкуствата.

Съгласно чл. 2, ал.1 и ал.3 от Правилника за избиране на академици  и член-кореспонденти (Правилника) в конкурса могат да участват български граждани, които са професори и доктори на науките. Съгласно чл. 2, ал.1 от Правилника, кандидатите за  академици трябва да са член-кореспонденти на БАН, а според ал.3 и ал.4 на чл. 2 в конкурса за член-кореспонденти могат да участват лица, които към датата на обявяване на конкурса не са навършили 65 години. В съответствие с чл. 2, ал.2 и ал.4 от Правилника в областта на изкуствата се избират български граждани с висше образование, изтъкнати дейци на културата и изкуството.

Предложенията за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН трябва да съдържат: мотивирано предложение от група академици и/или протокол от заседание на институцията, която номинира кандидата с мотивирано становище за неговите постижения. В съответствие с чл. 6 от Правилника заявленията  в два екземпляра трябва да постъпят в деловодството на БАН – Администрация до един месец от датата на публикуване на тази обява. Предложенията се предават или изпращат в запечатaн плик с надпис „За конкурса за академици и член-кореспонденти (2018 г.)” на адрес: Българска академия на науките, БАН – Администрация, София 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 02/9795263, както и 02/9795228). В деловодството на БАН-Администрация кандидатите за член-кореспонденти, с изключение на кандидатите-творци на изкуството, трябва да предоставят копия на дипломите за „професор“ и за „доктор на науките“. За всички кандидати – творци на изкуствата се изисква копие от диплома за висше образование.

В съответствие с чл. 7 от Правилника, в срока определен по чл. 6, кандидатите за участие в конкурса подават, освен изискваните документи по чл. 6 и допълнително изискуемите по чл. 7, ал.2 документи в два екземпляра при техническия секретар на избраното от тях отделение на Събранието на академиците и член-кореспондентите.

В едноседмичен срок от  изтичане на крайния срок за подаване на предложенията, съгласно чл.9, ал.1, Централната изборна комисия извършва преглед на подадените документите и обявява допуснатите кандидати до участие в конкурса на електронната страница на БАН.

Правилникът за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН е публикуван в сайта на БАН –  https://www.bas.bg/download/piack.pdf

Забележка: Документи по конкурса за академици и член-кореспонденти ще се приемат и на 11 юни 2018 г. – понеделник, тъй като 9 юни 2018 г. е събота.


Приложение:

  1. Критерии за оценка на кандидатите в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН
  2. Списък на техническите секретари и адрес на базовите организации за приемане на документите
  3. Личен формуляр