На 12.03.2019 г. ще се състои публичната защита на проф. д-р Калоян Кирилов Петров на дисертационен труд за придобиване на научна степен „ Доктор на науките “ по професионално направление 4.2 Химически науки .

Темата на дисертационният труд е:„Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти“.

Публичната защита ще се проведе в залата на Института по инженерна химия – БАН от 14:00 часа.