Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 30 юни 2020 г. от 15.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи май”, № 40 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМ АПАРАТ ЗА ПОДВОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШЕЛФА” на ИНЖ. КОНСТАНТИН ИЛИЕВ ЩЕРЕВОбласт на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление 4.4. „Науки за Земята”, Докторска програма: „Океанология”.

 Председател на Научното жури:

  • Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов

Членове на Научното жури:

  • Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев
  • Проф. дтн  инж. Николай Филев Джагаров
  • Почет. проф. доц. д-р Христо Панчев Смоленов
  • Доц. д-р Пейчо Христов Попов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО-БАН и са публикувани на интернет страницата на Института по Океанология.  (http://io-bas.bg/nauchni-stepeni-doctor/)