На 27.10.2020 г., от 16:30 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Групово управление на  роботизирани средства за транспорт на товари“ за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“,  професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  на Милена Филипова Груева.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom. Всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес nikistoimenow@gmail.com и ще получат покана – най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в  заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.

 Материалите по защитата са качени на сайта на института:  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html