Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 22 април 2021 г. (четвъртък), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планина” (научна специалност “Зоология”)

на Владимир Руменов Тодоров

редовен докторант в отдел “Животинско разнообразие и ресурси”, секция “Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни”

Научен ръководител: проф. дбн Петър Генов
Научни консултанти: проф. д-р Николай Спасов, доц. д-р Диана Златанова

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.