На 16.07.2021 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Иван Иванов Благоев.

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html