Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на

04 септември 2021 г. от 11.00 часа ще се проведе онлайн заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и охарактеризиране на перовскитоподобни оксиди с приложение като катализатори за обезвреждане на метан“

  на Силва Станчовска , задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Неорганична химия)

 

Научни ръководители:

проф. д-р Екатерина Жечева и

проф. д-р Радостина Стоянова;

консултант: проф. д-р Антон Найденов

 

Председател на научното жури:

доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ-БАН

 

Членове на научното жури:

проф. д-р Александър Елияс, Институт по катализ – БАН

проф. дхн Таня Стоянова Цончева, Институт по органична химия с Център по

фитохимия – БАН

проф. д-р Силвия Тодорова

проф. д-р Екатерина Жечева

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИОНХ при БАН