Защита на дисертационен труд – инж. Николай Янчев Стоянов

докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска генетика, физиология и култури”

Тема на дисертацията: “Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна България” (научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство”)

Научни консултанти:

акад. Александър Хараланов Александров

доц. д-р Веселка Атанасова Гюлева-Пантова

Научно жури:

доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – председател, становище

проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН) – рецензент

проф. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ) – рецензент

проф. д-р Соня Христова Бенчева (ЛТУ) – становище

доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище

Дата и място на защитата: 4 октомври 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

Материали по дисертацията са на разположение на интересуващите се при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (https://fri.bas.bg).