Институтът за държавата и правото при БАН (ИДП – БАН) обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на секция „Публичноправни науки“ по Административно право и административен процес, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление ш.3.6. Право, обявен в ДВ бр. 62/27.07.2021г., с единствен кандидат доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова.

Резюметата на труда и статиите на кандидата, рецензиите и становищата по конкурса са публикувани на сайта на института:

https://ipn-bg.org/novini/institutt-drzhavata-pravoto-obyavyava-1143.html