Редовен докторант в НСЗ: „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогена“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Георгиева

Научен консултант: доц. д-р Кирил Василев

Дата и място на защитата: 06.12.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Заседателна зала „Aкад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (https://fri.bas.bg).