Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева и научните секретари на БАН проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова и доц. Деница Борисова участваха във виртуална среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 2 и 3 декември 2021 г.

Една от основните теми на срещата беше свързана с дейностите на академиите-членки по отношение на изменението на климата, Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) и пакета „Подготвени за цел 55 “.

Проф. Косева запозна участниците с дейностите на БАН, свързани с борбата с климатичните промени. Няколко примера, които бяха споменати:

  • Модел, разработен от академията, за оценка на риска от горски пожари и за планиране на превантивни дейности;
  • Участието на учени от БАН в националните научни програми „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ и „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“;
  • Проектът на БАН на тема „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“.

Генералният директор за наука и иновации в Министерството на висшето образование, науката и иновациите на Франция също се включи в срещата, като запозна участниците  с научните приоритети и амбициозната програма на Франция като бъдещ председател на Съвета на ЕС. Представени бяха някои от идеите на Франция за по-успешно справяне с климатичните промени, като беше обърнато внимание на нуждата от по-добра комуникация с обществото по темата, както и нуждата от по-лесен достъп до научна информация.

На срещата бяха обсъдени още дейностите на организацията през последните шест месеца, включително програмите на EASAC за енергия, бионауки и околна среда. Бяха представени новите документи, публикувани от организацията – доклада „Декарбонизация на сградите“ (https://www.bas.bg/?p=34452), коментара „Ключови послания от Европейските научни академии за COP26 и COP15” (https://www.bas.bg/?p=35474), доклада от семинара „Справяне с последиците от изменението на климата върху здравето в Средиземноморието и околните региони“ (https://www.bas.bg/?p=36125), както и идеи за бъдещи проекти. Беше представена актуална информация относно участието на EASAC в проект SAPEA и подготовката на проект SAPEA+.

Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните академии на науките и изкуствата на държавите-членки на ЕС, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. Чрез EASAC академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции.