Новият доклад от семинара „Справяне с последиците от изменението на климата върху здравето в Средиземноморието и околните региони“ включва оценки от региона и препоръки за политиците и научната общност.

Има все повече доказателства за неблагоприятните ефекти от изменението на климата върху здравето в световен мащаб, както преки, така и косвени, вследствие на нарушаването на екологичните и социално-икономическите системи. Това повишаване на осведомеността по въпросите на здравето води до нови искания от политиците за надеждни доказателства за разработване на информирани политики и решения за адаптиране и смекчаване на изменението на климата.

Регионите на Средиземноморието и Близкия изток са „горещи точки“ и ефектите от изменението на климата са по-големи там, отколкото на други места. За да се справят с този въпрос, Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC), Международната междуакадемична мрежа (IAP) и Работната група по здравеопазване на Инициативата за изменение на климата в Източното Средиземноморие и Близкия изток (EMME-CCI), с подкрепата на Кипърския Институт (CyI), организираха семинар, който се проведе на 6 май 2021 г. Събитието предостави на участниците възможност да оценят научната база и възможностите за опазване и насърчаване на човешкото здраве в условията на изменение на климата в по-широките Средиземноморски и близкоизточни региони, както и да информира политиците чрез инициативите на кипърското правителство, EASAC и IAP.

Темите включваха ефектите от екстремните метеорологични явления, недостига на вода, инфекциозни заболявания, замърсяване на въздуха и здравословни проблеми на населението и други. Специално внимание беше отделено на бъдещите последици от изменението на климата в региона на Източното Средиземноморие и Близкия изток и ползите от политиката по изменението на климата, както и на интегрирането на решения за неговото смекчаване и адаптиране.

Основните изводи от семинара са:

  • Въпреки разнообразието на Средиземноморието по отношение на неговите география, социално-икономически статус, здравни системи, научна инфраструктура, изследователски възможности и степента, в която резултатите от изследванията се използват за ориентиране на политиката и практиката, страните в региона също имат и общи черти.
  • Те включват предизвикателствата към здравето, породени от изменението на климата, необходимостта от разработване на устойчиви и справедливи здравни системи и справяне с фрагментацията на изследователските системи. Съществуват безпрецедентни възможности за използване на научния напредък в световен мащаб за разработване на решения за всички региони, които да се адаптират към местния контекст.
  • Важно е регионът да развие сътрудничество между различни научни дисциплини и държави в областта на научните изследвания и събирането на данни, споделяне на инфраструктура, умения и методологии, за запълване на пропуските в знанията, избягване на ненужно дублиране на изследователските усилия и изграждане на доверие в отговорната наука с други заинтересовани страни.
  • Научната общност трябва да работи заедно не само за генериране на нови знания, но и да съветва как да се използват като ресурс за иновации тези, които вече са налични.
  • Трябва също да има интеграция в използването на научните доказателства в политиката не само между дисциплините и страните, но и между секторите. Здравните въпроси са от значение за формулирането на политиката в много сектори извън официалната отговорност на политиците в здравния сектор.
  • Координирането на усилията е от съществено значение за разбиране на компромисите, избягването на неволни последствия и улавяне на синергии за различни политически действия.
  • При вземането на политически решения трябва да се вземат предвид отношението на обществото към риска и други социални ценности. Съществуват значителни различия в нагласите и ценностите в целия Средиземноморски регион: националните научни академии са в добра позиция да помогнат на политиците да разберат разнообразието, така че регионалният акцент в политиката да бъде научно обоснован и икономически и социално осъществим.

Пълен доклад за семинара можете да видите ТУК.