• Предложените в закона мерки са от жизненоважно значение за продоволствената сигурност, биоразнообразието и климата.
  • Законът е уникална възможност за възнаграждаване на земеделските стопани за екосистемни практики.
  • Устойчивите екосистеми насърчават европейската продоволствена сигурност и икономическите интереси на земеделските производители.

5 април 2024 г. EASAC призовава държавите членки на ЕС да не спират или дори да отменят Закона за възстановяването на природата. “Приемането на Закона на ЕС за възстановяване на природата е важно за справяне с тежките проблеми на биологичното разнообразие и климата, пред които е изправена Европа. То е от жизненоважно значение и за благосъстоянието и препитанието на фермерите и стопаните на земя, тъй като функциониращите екосистеми са в основата на земеделието и други икономически дейности в земеделските и горските ландшафти”, казва професор Томас Елмквист, съдиректор по околната среда на EASAC.

Законът не представлява заплаха за продоволствената сигурност

Водещи европейски учени поставят под съмнение аргументите, изтъкнати от противниците на закона. В два важни скорошни доклада за регенеративното земеделие (1) и интегрираното управление на вредителите (2), учените на EASAC демострират, че е възможно да се запазят добивите, като същевременно се намали въздействието върху околната среда и се подобри биологичното разнообразие. “Твърдението, че мерките в стратегията “от фермата до вилицата” застрашават продоволствената сигурност е невярно. Прилагането на необходимите мерки обаче може да засегне тесните бизнес интереси на някои основни заинтересовани страни в агробизнеса – като например продажбите на пестициди и торове, което доведе до продължителни кампании срещу закона”, казва професор Майкъл Нортън, съдиректор по околната среда на EASAC.

 

Възможност за възнаграждаване на земеделските стопани за екосистемни практики

В докладите си EASAC подкрепя предложенията за насочване на субсидиите към подпомагане на земеделските стопани при преминаване към устойчиви практики, които ще се справят с кризите, свързани с климата и биоразнообразието. “Новият закон ще осигури уникална възможност да се мобилизират усилия и ресурси за възстановяване на природата и за участващите хора. Земеделските стопани следва да бъдат възнаграждавани за участие в практики, които са от полза за околната среда и допринасят за здравето и благосъстоянието както на хората, така и на екосистемите”, обяснява Елмквист. EASAC настоятелно призовава държавите членки, които не са съгласни или са се въздържали, да преразгледат позицията си и да вземат предвид най-добрите налични научни доказателства и да подкрепят закона. “Ние се обръщаме към всички държави – членки на ЕС да продължат напред и да проправят път, като гарантират, че всички заинтересовани страни са на борда и активно участват в прилагането на закона, като дейностите по възстановяване се ръководят от цялостна системна перспектива, включително по отношение на хранителната безопасност и продоволствена сигурност”, заключава Нортън.

Предистория:

Над 80% от европейските местообитания са в лошо състояние. Но има надежда: в края на февруари 2024 г. Европейският парламент одобри Закона на ЕС за възстановяване на природата, който е съществен принос към изпълнението на международните споразумения в областта на климата и биологичното разнообразие, например Споразумението Кунмин—Монреал за биологичното разнообразие. За първи път в историята законът определя ясни цели за възстановяване на деградиралите екосистеми във всички държави членки, като по този начин допринася за постигането на целите на ЕС в областта на климата и биоразнообразието, като същевременно се повишава продоволствената сигурност. След като беше сключено споразумение през ноември и последвалата зелена светлина от страна на Европейския парламент, законът беше изваден от дневния ред на Съвета на ЕС, тъй като не е получил подкрепата на необходимото мнозинство от държавите членки.