Изследователите, научнопомощният персонал и други членове на общността в организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания, играят ключова роля в създаването на системи за оценяване и атестиране чрез прилаганите от тях процеси за оценка на научните изследвания. Тези системи за оценяване и атестиране допринасят значително за определянето на това какво се разбира под качество и високи постижения в областта на научните изследвания. Настоящият документ предоставя практически препоръки и примери за добри практики, в които подробно се описва как научноизследователските организации могат непрекъснато да подобряват начина, по който оценяват научните изследвания и изследователите. Препоръките спомагат за утвърждаване на общите ни ценности и допринасят за развитието на културата на научните изследвания в Европа.

Документът е достъпен на страницата на Science Europe: https://scienceeurope.org/our-resources/recognising-what-we-value-recommendations-on-recognition-systems/