Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), с резолюция А/77/L.100, приета на 18.08.2023 г., обяви периода 2024-2033 година за Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие. Новината беше съобщена от Съюза на физиците в България, след получено писмо от Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).

Общото събрание на ООН подчерта необходимостта от обявяването на Международното десетилетие на науките за устойчиво развитие, признавайки, че човечеството е изложено на сложни предизвикателства и изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие изисква по-ефективен и приобщаващ подход, основан на синергично сътрудничество на всички науки.

Повече информация четете на:

https://council.science/current/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/

International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024-2033 : (un.org)