Днес ALLEA публикува ревизирано издание за 2023 г. на “Европейския етичен кодекс за почтеност в научните изследвания”, който вече отразява най-новите виждания на научната общност за добрите практики в областта на научните изследвания. Заедно с това тази актуализация спомага да се гарантира, че Европейският етичен кодекс остава подходящ за целта и релевантен за всички дисциплини, нововъзникващи области на научни изследвания и нови изследователски практики. По този начин Европейският етичен кодекс може да продължи да предоставя рамка за почтеност в научните изследвания в подкрепа на изследователите, институциите, в които те работят, организациите, които ги финансират, и списанията, които публикуват работата им.

Ревизираното издание от 2023 г.

Промените отразяват повишеното осъзнаване на значението на изследователската култура за осигуряване на интегритет на научните изследвания и прилагане на добри изследователски практики и възлагат по-голяма отговорност върху всички заинтересовани страни за спазването и насърчаването на тези практики и принципите, на които те се основават. Освен това се отчита повишената чувствителност на изследователската общност към механизмите на дискриминация и изключване и отговорността на всички участници за насърчаване на равенството, многообразието и приобщаването.

В ревизирания Европейски етичен кодекс са взети предвид и промените в практиките за управление на данни, Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), както и последните развития в областта на отворената наука и оценката на научните изследвания. Междувременно инструментите на изкуствения интелект и социалните медии радикално променят начина, по който се създават и съобщават резултатите от научните изследвания.

Линк: https://allea.org/portfolio-item/european-code-of-conduct-2023/