В този документ Международният Научен съвет (ISC) проучва рамка за информиране на политиците относно многобройните глобални и национални дискусии свързани с изкуствения интелект, които се провеждат.

Ръководството на ISC предлага цялостна рамка, предназначена да преодолее разликата между принципите на високо равнище и практическата, приложима политика. То отговаря на неотложната нужда от общо разбиране както на възможностите, така и на рисковете, свързани с нововъзникващите технологии. Това е основен документ за работещите в сферата на политиката в нашата бързо променяща се цифрова ера.

Рамката изследва потенциала на ИИ и неговите производни чрез всеобхватна перспектива, включваща благосъстоянието на човека и обществото, както и външни фактори като икономика, политика, околна среда и сигурност. Някои аспекти на контролния списък могат да бъдат по-подходящи от други, в зависимост от контекста, но по-добрите решения изглеждат по-вероятни ако се вземат предвид всички области, дори ако някои от тях могат бързо да бъдат определени като неуместни в конкретни случаи. Това е присъщата стойност на подхода на контролния списък.

Питър Глукман, президент на ISC:

“В епоха, белязана от бързи технологични иновации и сложни глобални предизвикателства, рамката на МСК за цялостен и многоизмерен анализ на потенциалните въздействия дава възможност на лидерите да вземат информирани и отговорни решения. Тя гарантира, че докато напредваме в технологично отношение, го правим с внимателно разглеждане на етичните, социалните и икономическите последици”.

Макар че ЮНЕСКО, ОИСР, Европейската комисия и ООН и др. публикуваха принципи на високо равнище и продължават различни дискусии по въпроси, свързани с потенциалното управление, регулиране, етика и безопасност, между тези принципи и управленската или регулаторната рамка има голяма разлика. ISC отговаря на тази необходимост чрез новото си ръководство за създателите на политики.

Това ръководство за създателите на политики няма за цел да предписва регулаторен режим, а по-скоро да предложи адаптивна и развиваща се аналитична рамка, която би могла да бъде в основата на всякакви процеси на оценка и регулиране, които биха могли да бъдат разработени от заинтересованите страни, включително правителствата и многостранната система.

Хема Сридхар, бивш главен съветник по науката в Министерството на отбраната на Нова Зеландия, а сега старши научен сътрудник в Университета на Окланд, Нова Зеландия:

“Рамката е важна стъпка в глобалния разговор за ИИ, тъй като предоставя основа, на която можем да постигнем консенсус относно последиците от технологията както сега, така и в бъдеще”.

От октомври 2023 г. насам бяха предприети няколко значими национални и многостранни инициативи за по-нататъшно разглеждане на етиката и безопасността на изкуствения интелект. Последиците от ИИ върху целостта на някои от нашите критични системи, включително финансовата, правителствената, правната и образователната, както и различните системи на знанието (включително научните и местните традиционни знания) предизвикват все по-голяма загриженост. Рамката допълнително отразява тези аспекти.

Получената до момента обратна връзка от членовете на ISC и международната общност на създателите на политики е отразена в преработената версия на аналитичната рамка, която сега е публикувана като ръководство за създателите на политики.