Въпреки потенциала на новите геномни технологии (НГТ) да допринесат за целите на “зелената сделка” на ЕС, патентоспособността на тези технологии и техните продукти поражда редица опасения сред селекционерите на нови сортове, земеделските производители и учените, включително опасения за непреднамерено нарушаване на патенти, монополизация на технологии и растителни сортове и сложност на лицензирането. След обширни консултации със заинтересованите страни настоящото изявление на ALLEA съдържа редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни препоръки за мерки, които биха могли да помогнат за преодоляването на тези пречки.

Берлин, 8 февруари. ALLEA, Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки, публикува изявление относно опасенията, свързани с въздействието на настоящата система за интелектуална собственост (ИС) върху приемането и развитието на нови геномни технологии (НГТ) за отглеждането на растителни култури в ЕС.

В изявлението, озаглавено “Мерки за облекчаване въздействието на системата за интелектуална собственост върху новите геномни технологии за развитие на растителни култури”, се разглежда как настоящата система за интелектуална собственост влияе върху дейността на европейските селекционери и земеделски производители, особено на малките. В него се съдържат редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни препоръки за преодоляване на възможните пречки, породени от настоящата система за интелектуална собственост.

 

Поради потенциала си да допринесат за устойчивото развитие на растителните култури, безопасността на околната среда и продоволствената сигурност се счита, че повишената прецизност и бързина, предлагани от НГТ, като например редактирането на генома чрез използването на CRISPR-Cas, предлагат обещаващ напредък в отглеждането на културите (за повече информация вижте публикацията на ALLEA относно НГТ). Въпреки това, настоящата картина на интелектуалната собственост, която се регулира от Директива 98/44/EC на Европейския съюз за биотехнологиите и специалните права на растениевъдите, поставя различни предизвикателства пред селекционерите и земеделските производители, включително опасения за непреднамерено нарушаване на патенти, монополизиране на тези технологии и получените от тях растителни сортове, както и сложни условия за лицензиране.

Това изявление подчертава нарастващата сложност на патентната среда за растения и продукти, получени чрез НГТ, която ще възникне най-вече поради повишената скорост, с която могат да се произвеждат нови сортове, както и поради факта, че растителните сортове, създадени с помощта на НГТ, може да не са лесно различими от тези, създадени чрез традиционни технологии за отглеждане. В доклада се обръща внимание и на несигурността произтичаща от правните спорове, свързани с патентите за технологията CRISPR-Cas9. Освен това липсата на прозрачност и яснота в лицензионните споразумения създава съществени пречки пред иновациите и справедливия достъп до тези технологии.

В отговор на някои от предизвикателствата, произтичащи от сегашната система на ИС, мерките, предложени в настоящото изявление, предоставят набор от инструменти за многостранни решения.

Това изчерпателно изявление относно ИС за нови геномни технологии подчертава неотложността на един нюансиран подход. За да достигне до тези препоръки, специална работна група, съставена от водещи експерти по темата, се консултира със заинтересовани страни, представляващи различни гледни точки, включително притежатели на патенти, дребни растениевъди, академични изследователи и неправителствени организации.

 

В сряда, 6 март, от 14:00 ч. (централноевропейско време) ще се проведе уебинар, на който ще бъдат обсъдени резултатите от това изявление и ще бъдат разгледани допълнително последиците от неговите препоръки, както и потенциалното им въздействие в тази област.

 

За пълния текста на изявлението, вижте: https://allea.org/allea-releases-statement-addressing-ip-challenges-for-developing-crops-using-new-genomic-techniques/