Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. № 62 от дата 27.07.2021 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Нели Божкова,

Председател на Научното жури: доц. д-р Мария Петрова

Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН:

https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php