Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, изготвяне и съгласуване на договори, процесуално представителство по съдебни и изпълнителни дела, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност;
Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи);
Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи;
Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква;
Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство.

Работно време: пълен работен ден
Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV и мотивационно писмо.
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
На първия етап ще се проведе подбор по документи. Одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до втория етап;
Вторият етап ще се състои в решаване на тест и интервю.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.
Срок за подаване на документи до 20.01.2022 г. включително, на е-mail: g.angelova@cu.bas.bg