Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнография на българските общности на Иберийския полуостров) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 3 от 11.01.2022 г.

Краен срок за подаване на документи  – 11.03.2022 г.

Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София,  ул. „Московска” 6А, моб. тел. 0879409313 ( https://iefem.bas.bg/konkursi )