Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Френска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 7 от 25 януари 2022 г.

Документи:

Молба за допускане до участие в конкурса;

Автобиография (европейски образец);

Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал);

Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”;

Документ за академичната длъжност (ако има такава) в оригинал;

Удостоверение за стаж по специалността;

Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;

Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;

Списък на цитиранията;

Медицинско свидетелство (оригинал)*;

Свидетелство за съдимост*;

Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат);

Копие от обявата за конкурса, публикувана в Държавен вестник.

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.