Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20 май 2022 г. (петък) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Хабитатни изисквания на южния белогръб кълвач (Dendrocopos leucotus lilfordi) в България” на Георги Петков Герджиков, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”.

Линк към защитата:

https://us02web.zoom.us/j/83591109590?pwd=bmhpWXIra0JNdTdreVJiaWpNWTFDUT09

Научен ръководител: доц. д-р Петър Шурулинков

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 134/11.03.2022 г.):

  1. проф. дбн Златозар Боев (председател) – рецензия
  2. доц. д-р Петър Шурулинков – становище
  3. доц. д-р Борис Николов – рецензия
  4. доц. д-р Димитър Димитров – становище
  5. доц. д-р Венцеслав Делов – становище

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на музея и са публикувани на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html