Българската академия на науките обявява конкурс за изработката на пластичен модел на „Специална награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН“ и неговата последваща ежегодна реализация в материал.

Общи положения:

Наградата на БАН за журналисти е ежегодно отличие за обективно и точно отразяване на дейността и научните постижения на БАН в средствата за масово осведомяване. Специалната награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН е четвъртата най-значима категория в конкурса, като останалите три са за печатни медии (вестници и списания), електронни медии (радио и телевизия) и онлайн медии (информационни агенции и интернет медии). В тези три категории спечелилите получават грамота и плакет, който са приложени в заданието. Наградите се връчват на празника на Академията – 12 октомври всяка година.

Целта на конкурса за журналисти е да се популяризира ролята на БАН в обществото, като стимулира обективното и точно отразяване на дейността и научните й постижения. Статуетката трябва да следва именно тези принципи, олицетворявайки стремежа към знание и научен напредък.

Условия за участие:

 1. Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица.
 2. Всеки кандидат в конкурса следва да спази следните изисквания:
 • пластичният проект на статуетката да бъде в мащаб 1:1;
 • височина – 25 см;
 • материал – подходящ за целта;
 • проектът да е съобразен със съществуващия вече плакет, който се връчва в останалите три категории; (Приложение 1)
 • проектът на пластиката да предвижда изработката й от подходящ за целта траен материал по преценка на автора на проекта и спрямо реализацията му;
 • наградата ще бъде връчвана веднъж годишно през месец октомври;
 • окончателната стойност на изработката на приза не трябва да надхвърля 1000 лева за една бройка;
 • статуетката трябва да бъде реализирана в материал до 30.09.2022 г.
 1. До участие в конкурса не се допускат:
 • лицата, взели участие в изготвянето на конкурсните условия;
 • членовете на журито.

Награди:

Спечелилият конкурса автор ще получи парична награда в размер на 1000 лв. и заданието да реализира в материал всяка година по един брой от статуетката, чиято стойност не трябва да надхвърля 1000 лв. Тези отношения ще бъдат регламентирани с отделен договор.

Провеждане на конкурса:

Жури, назначено от Ръководството на БАН, в състав: председател и 4-ма членове, взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас. Журито съставя протокол, който няма обществен характер, за резултата от работата си. Решението на журито по всички въпроси на конкурса и неговите оценки са независими, неоспорими и окончателни.

Документи за участие:

 1. Заявление за участие;
 2. Автобиография;
 3. Пластичен проект, съгласно условията на конкурса;
 4. Кратко писмено обяснение на авторовата концепция, вложена в изработката на проекта.

Срокове:

Документите, заедно с пластичния проект, се представят на 1 юли 2022 г. до 17:00 ч. в централната сграда на Българската академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1, лице за контакт: Румена Калчева, тел.: 0887 59 90 95, e-mail: r.kalcheva@cu.bas.bg

Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В срок от 5 работни дни след горепосочената дата назначеното от Възложителя жури разглежда и оценява постъпилите проекти, като за резултата от своята работа съставя протокол. Въз основа на него  председателят на БАН издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат. Резултатите от конкурса се съобщават на участниците своевременно.

Проектите могат да бъдат взети от в централната сграда на Българската академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1 в 14-дневен срок след обявяването на резултатите.

Критерии за оценка:

 1. Художествени достойнства и атрактивност на предложения проект;
 2. Спазване на зададените тема и изисквания;
 3. Степен на взаимодействие със съществуващия вече плакет;

Авторски права:

Авторските права се съблюдават от Възложителя и участниците в конкурса, съгласно Закона за авторското право и сродните му  права.