Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 юни 2022 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Договорната правоспособност като елемент от правосубектността на универсалните международни организации на Георги Тихомиров Бакьов – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Международно право и международни отношения“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: Проф. д-р Диана Петрова Ковачева, ИДП при БАН

Председател на научното жури: Проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП при БАН, рецензент

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева, Югозападен университет “Неофит Рилски” (рецензент)
  • Проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов, Университет за национално и световно стопанство
  • Доц. д-р Тони Атанасов Димов, ИДП при БАН
  • Доц. д-р Гергана Костадинова Гозанска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-5582.html