Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 11 юли 2022 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе отема:

„Аналитично охарактеризиране на природни материали и изследването им като биосорбенти за пречистване на води”

 на Лидия Петкова Иванова, задочен докторант в ИОНХ при БАН

 Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност

(Аналитична химия)

Научни ръководители:

доц. д-р Албена Дечева-Чакърова

доц. д-р Паунка Новачка

Председател на научното жури:

доц. д-р Иванка Спасова – рецензент

Членове на научното жури:

проф. д-р Ирина Караджова – рецензент

проф. д-р Мария Миланова – становище

доц. д-р Андриана Сурлева – становище

доц. д-р Албена Дечева-Чакърова – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИОНХ при БАН.