Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 15.07.2022 г. от 11.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Метод за електромикроинтерферометрични изследвания на емулсионни филми от типа вода-масло: разработка и приложения“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия”

Председател на Научното жури: Проф. дхн Елена Милева

Научно жури:

Проф. дхн Елена Милева

Доц. д-р Христо Христов

Проф. дхн Константин Балашев – рецензент

Проф. д-р Надя Антонова – рецензент

Доц. д-р Кръстанка Маринова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на

http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/nauchni-stepeni/tekuschi-proceduri.php