Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 22.07.2022 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„ВЛИЯНИЕ НА МИКРОСТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ НА ВЪГЛЕРОДНИ МАТЕРИАЛИ В СУПЕРКОНДЕНЗАТОРНИ СИСТЕМИ C РАЗЛИЧНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ”

на БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА КАРАМАНОВА,

редовен докторант в ИЕЕС – БАН

по професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)”

 

Научен ръководител:

проф. д-р Антония Стоянова

 

Научен консултант:

проф. д-р Радостина Стоянова

 

Председател на Научното жури:

проф. д-р Антония Стоянова

 

Членове на Научното жури:

проф. д-р Антон Момчилов – рецензент

проф. дхн Райчо Райчев – рецензент

проф. д-р Николай Божков

проф. д-р Виолета Колева

проф. д-р Антония Стоянова

 

Материалите по защитата са на разположение в секретариата (стая 202) на ИЕЕС – БАН на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС – БАН.