Институтът за икономически изследвания при БАН обявява 3 конкурса за заемане на академична длъжност „Главен асистент“.

Конкурсите са обявени в ДВ бр. 59/26.07.2022 г. в Професионално направление 3.8 Икономика, в следните области:

  • Икономика на туризма – 1 място за секция „Регионална и секторна икономика“.
  • Макроикономика (макроикономическо моделиране) – 1 място за секция „Макроикономика“.
  • Международна икономика (търговия и инвестиции) – 1 място за секция „Международна икономика“.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  26.07.2022 – 26.09.2022 г.

 Допълнителна информация на https://www.iki.bas.bg/glaven-asistent-0