Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (ИЯИЯЕ), София, обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – алгебрични методи в квантовата статистика) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – космологични решения в многополеви ефективни теории) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – конформна и суперконформна симетрия в полеви и струнни модели) – един. Всичките са със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 61/02.08.2022 г.

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72,  за справки тел.: (02) 979 59 82.