Институтът по физика на твърдото тяло – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „Асистент“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на Теоретичен отдел със срок един месец от публикуването на електронната страница на ИФТТ-БАН.

Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Справки и документи – в деловодството на Института – 1784, София, бул. Цариградско шосе № 72, Централна сграда на ИФТТ, стая 215, тел. 02/8773492.