Българска академия на науките

обявява свободна позиция за длъжността „Главен Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, изготвяне и съгласуване на договори, процесуално представителство по съдебни и изпълнителни дела, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност;
  2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи);
  3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи;
  4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
  5. Изисква се 4 години опит по специалността;
  6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство.

Работно време: пълен работен ден

Срок за кандидатстване:  29.09.2022 г.

Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV и мотивационно писмо.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Подаване на документи на е-mail: g.angelova@cu.bas.bg